Birds - richleonhard

Osprey in flight over Lloyd Neck,NY

OspreyLloyd Neck